KREMOVI I KREM TABLE

KREMOVI

 

CIPIRIPI krem

400g

CIPIRIPI krem.
Pakovanje 400g.

Cipiripi kremiće 20 g

CIPIRIPI krem nugat 400g

CIPIRIPI krem nugat.
Pakovanje 400g.

Cipiripi kremiće 40 g

CIPIRIPI krem

750g

CIPIRIPI krem.

Pakovanje 750g.

CIPIRIPI krem nugat 750g

CIPIRIPI krem nugat.
Pakovanje 750g.

CIPIRIPI krem

180g

CIPIRIPI krem

Pakovanje 180g

CIPIRIPI krem

2500g

CIPIRIPI krem.

Pakovanje 2500g.

KREM TABLE

Krem table

CIPIRIPI čoko tabla 30g

CIPIRIPI čoko tabla.
Pakovanje 30g.

CIPIRIPI čoko tabla 80g

CIPIRIPI čoko tabla.
Pakovanje 80g.